PLA OBERTURA DEL NOSTRE CENTRE

Benvolgudes i enyorades famílies,Dilluns 1 de juny comença el pla d’obertura del nostre Institut. Aquest pla es troba a la pàgina web de l’institut per tal que el pugueu consultar. Us adjuntem l’enllaç directe Tal i com s’indica al pla, s’atendran alumnes en grups no superiors a 15 que voluntàriament vulguin assistir al centre a una sessió de tutoria no superior a 45 minuts. Transcorreguts els 45 minuts aniran sortint del centre per tal que no es produeixin fluxos de circulació no indicats. Durant aquesta sessió els alumnes podran recollir les seves coses dels armariets i retornar les claus a l’AMPA. Els alumnes seran rebuts per ordre alfabètic segons el primer cognom a les seves aules respectives:

1 DE JUNY2 DE JUNY3 DE JUNY4 DE JUNY
9.301r ESO A,B i C/ 4rt ESO A,B i C 3r ESO A,B i CCAP SESSIÓ
JUNTES AVALUACIÓ
1r de BAT A i B 2n ESO A,B i C
10.301r ESO A,B i C/ 4rt ESO A,B i C 3r ESO A,B i CCAP SESSIÓ
JUNTES AVALUACIÓ
1r de BAT A i B2n ESO A,B i C
11.301r ESO A,B i C/ 4rt ESO A,B i C 3r ESO A,B i CCAP SESSIÓ
JUNTES AVALUACIÓ
1r de BAT A i B2n ESO A,B i C
 • a les 9.30 els alumnes el primer cognom dels quals comenci entre la lletra A-E incloses
 • a les 10.30 els alumnes el primer cognom dels quals comenci entre la lletra F-M incloses
 • a les 11.30 els alumnes el primer cognom dels quals comenci entre la lletra N-Z incloses

Els alumnes de 2n de BAT tenen un horari d’atenció especificat al pla d’obertura de 9 a 12h. També s’especifiquen els llistats dels alumnes per tal que en cap cas superin el número de 15. Tal i com s’especifica a les Instruccions del pla d’obertura que també teniu a la pàg web  , les mascaretes són voluntàries si es respecta les distàncies, tot i amb això, ACONSELLEM que les portin. Les mesures sanitàries i d’organització que s’indiquen a les instruccions i al pla són d’obligat compliment, sinó, no es podrà atendre  l’alumne en benefici del bé comú. RECORDEU que han de portar  signada i omplerta la declaració responsable, tan si l’alumne/a és major d’edat com menor d’edat 
PER TANT NO PODRAN ACCEDIR AL CENTRE ELS ALUMNES QUE NO COMPLEIXIN ELS SEGÜENTS REQUISITS:

 • Venir a l’horari que els pertoca
 • Portar la declaració responsable
 • Respectar les distàncies

Esperem que continueu cuidant-vos i poc a poc puguem retrobar-nos com abans
L’equip directiu

Formulari assistència

Benvolgudes famílies,per tal de poder fer el nostre pla d’obertura del centre ens cal que ompliu aquest qüestionari:

alumnes 2n BAT

alumnes 4t ESO

La informació que ens doneu és molt important en aquests moments, per això us demanem que l’ompliu el més aviat possible. És molt ràpid de fer.
Gràcies pel vostre ajut, i cuideu-vos molt (encara que dilluns arribi la fase 2).
L’equip directiu

PLA REOBERTURA DEL CENTRE

 Benvolgudes famílies,
Com ja sabeu per la difusió dels mitjans de comunicació s’ha aprovat un PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA en la finalització d’aquest curs. Us adjuntem aquest pla i les INSTRUCCIONS per tal de desenvolupar-lo.Tot i que us adjuntem els documents ens hem permès fer-vos un breu resum per destacar els aspectes que tenen a veure amb la nostra reobertura.
El Departament es planteja, durant aquest període, un triple objectiu: 1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que suposa una titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat, 2n de cicles formatius professionals i artístics, adults i idiomes). 2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.  

El nostre centre es troba en territori que entra a la fase 2 el proper dilluns 25 de maig i per això preparem l’obertura a partir de l’1 de juny, sempre a partir d’una gradualitat en l’inici d’activitats.El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. Podrem portar  a terme les activitats següents: a. Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari en grups de 15 alumnes com a màxim, en els casos següents: alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t d’ESO, proves lliures d’ESO, 2n de Batxillerat) o han de superar proves d’accés (PAAU, CF, ERE) per tal de donar suport a l’assoliment d’aquest objectiu. amb un retorn gradual de l’alumnat, amb horaris esglaonats.b. En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i règim especial), tot i que en el nostre cas el departament d’orientació ja ha fet l’orientació personalitzada per a cada alumne/a de forma online i/o telefònica.  En el cas de l’alumnat de 2n de Batxillerat, activitats relacionades amb la preparació per a les PAAU. En el cas de l’alumnat que s’hagi de presentar a una segona prova d’avaluació final, les activitats que els ajudin a superar-la. c. Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que comporta l’obertura d’algun espai del centre de manera planificada i la programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula. Si el Pla del centre ho preveu justificadament, l’atenció personalitzada es podrà compaginar amb una atenció grupal, amb un màxim de 15 alumnes. 
 Requisits Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:

 •  Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
 •  Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 
 •  Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 
 • Calendari vacunal al dia. 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19

 •  Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. 
 •  Malalties cardíaques greus.
 •  Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
 • Diabetis mal controlada. 
 •  Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius, caldrà contactar amb ells o les seves famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera presencial. Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.   
Us demanem com sempre que estigueu atents a les properes informacions ja que caldrà que ens informeu de quins alumnes es reincorporatan de manera presencial per tal de poder elaborar  un  Pla d’obertura amb l’acompanyament de la inspecció educativa previ a l’inici de les activitats presencials amb l’alumnat de la manera que s’indica a les pàg 11 i 12 de les instruccions adjuntades. 
  El pla d’obertura del centre estarà a disposició de la Inspecció d’Educació. El director n’informarà al Consell Escolar i el publicarà a l’espai web del centre, suposem que a finals de la setmana vinent quan haguem pogut disposar de totes les dades necessàries per elaborar-lo.

En breu us farem arribar la forma de comunicació per tal de saber  quants alumnes es reincorporaran de manera presencial. L’atenció educativa i avaluació no requerirà la presencialitat de l’alumnat al centre, com fins ara.
Gràcies per estar atents i col·laborar, tal i com els moments ho requereixen.Continueu cuidant-vos, us anirem informant durant els propers dies.

Més info aquí i aquí