Bakkalaureat

La distribució horària de les matèries de batxillerat és la següent:
De les matèries de modalitat, cada alumne ha de triar una matèria de cada franja, segons la modalitat escollida d’entre les següents:
MODALITAT DE BATXILLERAT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

MATÈRIES DE MODALITAT 1r de batxillerat

Fringe 1

Matemàtiques I

Fringe 2 Química I Dibuix Tècnic I
Fringe 3 Ciències de la Terra I Física I
Fringe 4 Biologia I Tecnologia Industrial I

MATÈRIES DE MODALITAT 2n de batxillerat

Fringe 1

Matemàtiques II

Fringe 2 Química II Dibuix Tècnic II

Electrotècnia
Fringe 3 Ciències de la Terra II Física II
Fringe 4 Biologia II Tecnologia Industrial II

BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

MATÈRIES DE MODALITAT 1r de batxillerat

Fringe 1

Història del món contemporani

Literatura Universal
Fringe 2 Economia Psicologia i sociologia
Fringe 3 Matemàtiques CCSS I Llatí I
Fringe 4 Economia de l’empresa I Grec I

MATÈRIES DE MODALITAT 2n de batxillerat

Fringe 1 Matemàtiques CCSS II Llatí II
Fringe 2 Economia de l’empresa II Grec II
Fringe 3 Geografia Literatura Catalana
Fringe 4 Història de l’art Literatura Castellana