Formulari assistència

Dear families,per tal de poder fer el nostre pla d’obertura del centre ens cal que ompliu aquest qüestionari:

alumnes 2n BAT

alumnes 4t ESO

La informació que ens doneu és molt important en aquests moments, per això us demanem que l’ompliu el més aviat possible. És molt ràpid de fer.
Gràcies pel vostre ajut, i cuideu-vos molt (encara que dilluns arribi la fase 2).
The management team

PLA REOBERTURA DEL CENTRE

 Dear families,
Com ja sabeu per la difusió dels mitjans de comunicació s’ha aprovat un PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA en la finalització d’aquest curs. Us adjuntem aquest pla i les INSTRUCCIONS per tal de desenvolupar-lo.Tot i que us adjuntem els documents ens hem permès fer-vos un breu resum per destacar els aspectes que tenen a veure amb la nostra reobertura.
El Departament es planteja, durant aquest període, un triple objectiu1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que suposa una titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat, 2n de cicles formatius professionals i artístics, adults i idiomes). 2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.

El nostre centre es troba en territori que entra a la fase 2 el proper dilluns 25 de maig i per aixòpreparem l’obertura a partir de l’1 de juny, sempre a partir d’una gradualitat en l’inici d’activitats.El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.Podrem portar a terme les activitats següents: a. Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari en grups de 15 alumnes com a màxim, en els casos següents: alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t ESO, proves lliures d’ESO, 2n de Batxillerat) o han de superar proves d’accés (PAAU, CF, ERE) per tal de donar suport a l’assoliment d’aquest objectiu. amb un retorn gradual de l’alumnat, amb horaris esglaonats.b. En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i règim especial), tot i que en el nostre cas el departament d’orientació ja ha fet l’orientació personalitzada per a cada alumne/a de forma online i/o telefònica. En el cas de l’alumnat de 2n de Batxillerat, activitats relacionades amb la preparació per a les PAAU. En el cas de l’alumnat que s’hagi de presentar a una segona prova d’avaluació final, les activitats que els ajudin a superar-la. c. Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell.Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que comporta l’obertura d’algun espai del centre de manera planificada i la programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula. Si el Pla del centre ho preveu justificadament, l’atenció personalitzada es podrà compaginar amb una atenció grupal, amb un màxim de 15 alumnes.
 Requisits Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:

  •  Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  •  Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
  •  Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • Calendari vacunal al dia.

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19

  •  Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
  •  Malalties cardíaques greus.
  •  Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
  • Diabetis mal controlada.
  •  Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius, caldrà contactar amb ells o les seves famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera presencial. Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.
Us demanem com sempre que estigueu atents a les properes informacions ja que caldrà que ens informeu de quins alumnes es reincorporatan de manera presencial per tal de poder elaborar un Pla d’obertura amb l’acompanyament de la inspecció educativa previ a l’inici de les activitats presencials amb l’alumnat de la manera que s’indica a les pàg 11 i 12 de les instruccions adjuntades.
  El pla d’obertura del centre estarà a disposició de la Inspecció d’Educació. El director n’informarà al Consell Escolar i el publicarà a l’espai web del centre, suposem que a finals de la setmana vinent quan haguem pogut disposar de totes les dades necessàries per elaborar-lo.

En breu us farem arribar la forma de comunicació per tal de saber quants alumnes es reincorporaran de manera presencial. L’atenció educativa i avaluació no requerirà la presencialitat de l’alumnat al centre, com fins ara.
Gràcies per estar atents i col·labor, tal i com els moments ho requereixen.Continueu cuidant-vos, us anirem informant durant els propers dies.

more info here i here

Open doors

Dear families,

We are very sorry that the current circumstances do not allow us to receive you at the center and to be able to explain our project more extensively., as well as the information you may need for pre-registration.

We would like to dream of a future together where your sons and daughters have enough tools to achieve their happiness., where we make a sustainable planet for all, where languages ​​are loved as a form of diverse thoughts, where creativity and art are fostered as a way of thinking and intellect·license for a new future, on la cooperació i el treball en equip ens ajudin a créixer i millorar el nostre entorn, on els ciutadans i les ciutadanes tinguin hàbits saludables i d’esport, on la lectura sigui un plaer que formi l’anàlisi crítica i el lliure pensament, on tothom sigui respectat i preuat en la seva diversitat i tots els tipus d’intel·ligències es considerin importants. Per continuar somniant, volem que el futur tingui ciutadans i ciutadanes que gestionin els conflictes de forma pacífica i gestionin les seves emocions sabent que la felicitat personal es troba lligada al benestar comú i a l’exercici de la intel·ligència social.

Us donem les gràcies d’antuvi per ocupar un temps a informar-vos sobre el nostre centre i esperem que ens concediu la confiança d’ajudar-vos a educar els vostres millors tresors, els i les vostres fills i filles.

Tot i això, us deixem un petit vídeo, amb una visita virtual, que és el que us podem ensenyar ara mateix:

Tots els que formem l’equip de La Mar de la Frau.

PEACE TEST REGISTRATION

iNFORMATION REGISTRATION PAU ORDINARY CALL 2020
Dear families and students,
The dates for enrolling in the PAUs have already come out. It will be from 15 May 15 June. It will be done through the university access website:
https://accesuniversitat.gencat.cat
The access keys are the ones you used for pre-registration.
Please, lMPORTANT:
– Payment of fees must be made electronically. In the event of an incident, you can print the registration form and, using the barcode on the sheet, pay from a Caixabank ATM.- You will need to check, obligatorily, before the 16 July, that your tuition fee has been deducted. If the payment is not made correctly they will not be examined.- The payment of the PAU registration for the ordinary call is exclusively for this call. If you want to enroll in the September call you will need to re-enroll and re-pay the fees.- Students who pre-enrolled in choosing more than one of the common electives ( Latin, maths, mathematics applied to the social sciences) you will be able to exchange them, from general phase to specific phase and vice versa.- We'll let you know about your court assignment later.
If you have any questions, send an email to ssanch56@xtec.cat