Preinscripció ESO 2020/2021 (Definitiva)

Publicació de la llista de sol·licituds amb el barem resoltes les reclamacions a 09/06/2020here

Número per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat33.386

El sorteig públic determina el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Aquest número és el s’ha assignat aleatòriament en el moment de presentar la sol·Application.

Publicació de la llista ordenada definitiva de les sol·licituds de preinscripció a 11/06/2020

PLA OBERTURA DEL NOSTRE CENTRE

Benvolgudes i enyorades famílies,Dilluns 1 de juny comença el pla d’obertura del nostre Institut. Aquest pla es troba a la pàgina web de l’institut per tal que el pugueu consultar. Us adjuntem l’enllaç directe Tal i com s’indica al pla, s’atendran alumnes en grups no superiors a 15 que voluntàriament vulguin assistir al centre a una sessió de tutoria no superior a 45 minuts. Transcorreguts els 45 minuts aniran sortint del centre per tal que no es produeixin fluxos de circulació no indicats. Durant aquesta sessió els alumnes podran recollir les seves coses dels armariets i retornar les claus a l’AMPA. Els alumnes seran rebuts per ordre alfabètic segons el primer cognom a les seves aules respectives:

1 DE JUNY2 DE JUNY3 DE JUNY4 DE JUNY
9.301r ESO A,B i C/ 4rt ESO A,B i C3r ESO A,B i CCAP SESSIÓ
JUNTES AVALUACIÓ
1r de BAT A i B 2n ESO A,B i C
10.301r ESO A,B i C/ 4rt ESO A,B i C3r ESO A,B i CCAP SESSIÓ
JUNTES AVALUACIÓ
1r de BAT A i B2n ESO A,B i C
11.301r ESO A,B i C/ 4rt ESO A,B i C3r ESO A,B i CCAP SESSIÓ
JUNTES AVALUACIÓ
1r de BAT A i B2n ESO A,B i C
  • to them 9.30 els alumnes el primer cognom dels quals comenci entre la lletra A-E incloses
  • to them 10.30 els alumnes el primer cognom dels quals comenci entre la lletra F-M incloses
  • to them 11.30 els alumnes el primer cognom dels quals comenci entre la lletra N-Z incloses

Els alumnes de 2n de BAT tenen un horari d’atenció especificat al pla d’obertura de 9 a 12h. També s’especifiquen els llistats dels alumnes per tal que en cap cas superin el número de 15. Tal i com s’especifica a les Instruccions del pla d’obertura que també teniu a la pàg web, les mascaretes són voluntàries si es respecta les distàncies, tot i amb aixòACONSELLEM que les portin. Les mesures sanitàries i d’organització que s’indiquen a les instruccions i al pla són d’obligat compliment, sinó, no es podrà atendre l’alumne en benefici del bé comú.RECORDEU que han de portar signada i omplerta la declaració responsable, tan si l’alumne/a ésmajor d’edat com menor d’edat
PER TANT NO PODRAN ACCEDIR AL CENTRE ELS ALUMNES QUE NO COMPLEIXIN ELS SEGÜENTS REQUISITS:

  • Venir a l’horari que els pertoca
  • Portar la declaració responsable
  • Respectar les distàncies

Esperem que continueu cuidant-vos i poc a poc puguem retrobar-nos com abans
The management team