Ins La Mar de la Frau inicia el proper curs Projecte Marc per al Plurilingüisme

Benvingudes famílies,

Us volem comunicar que el Consell Escolar del nostre INS ha aprovat la proposta d’incorporar-nos al Projecte Marc per al Plurilingüisme.

Aquest projecte pretén principalment millorar les competències comunicatives pel que fa a llengües estrangeres i com estratègia per aconseguir-ho es dóna la possibilitat d’impatir part de les matèries en l’idioma d’ínterés (anglés en el nostre cas) amb les estratègies AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres). El centre disposa del professorat capacitat per dur a terme aquesta engrescadora iniciativa i el proper curs s’iniciarà.

Quina matèria tindran en anglès?

La distribució per cursos és la següent:

 

Curs

Matèria que treballarà amb AICLE

1r ESO

Ciències Socials

2n ESO

Ciències Socials

3r ESO

Tecnologia i

Matèria Optativa de Ciències Naturals

4t ESO

Matemàtiques

 

Ho fan tots els alumnes d’ESO del centre?

Si.

Es fa tota la matèria en angles?

No. En anglès es treballarà almenys una mitjana de 5% de les hores total del currículum del curs (1’5 hores a la setmana). Cada matèria, durant el trimestre, organitzarà aquestes hores de la manera que consideri més adient.

Quin material addicional cal tenir?

El llibre de la matèria continua essent el que s’utilitza amb la llengua vehicular de català i que el departament didàctic ja tenia establert. Les matèries que ho creguin necessari incorporen al llistat de llibres de la matrícula un dossier especialment dissenyat per treballar en AICLE.

Per més informació:

Homenatge a Antonio Machado

Amb motiu del 75è aniversari de la mort d’Antonio Machado, els departaments de Llengua Castellana i Visual i plàstica han organitzat una activitat pluridisciplinària als cursos de 2n i 4t d’ESO.

Aquí teniu un petit tast:

I aquí un altre:

No deixeu de visitar els blocs dels respectius Departaments per veure el resultat final!!

Bitácora de lengua

Art a la Frau

Gràcies a Francesca Cristina i a Isabel Castro per dirigir el projecte!

AJUTS PER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2014/2015

Us adjuntem informació sobre els ajuts per a activitats extraescolars el curs 2014-15.

La finalitat d’aquesta subvenció és l’afavoriment de la participació en activitats extraescolar de l’alumnat que es trobi en una situació socio-econòmica desafavorida i que estigui escolaritzat als centres educatius de Cambrils sostinguts amb fons públics.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones que acreditin el compliment dels següents requisits:

• Cursar estudis de segon cicle d’educació infantil o ensenyaments obligatoris en un centre educatiu de Cambrils sostingut amb fons públics durant el curs 2014/2015.

• Estar matriculats en activitats extraescolars organitzades per les AMPA del centres educatius.

• Que els pares i/o tutors legals del alumnes estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb les administracions, la Hisenda Pública i les obligacions davant la Seguretat Social.

• Que la renda de les famílies que sol·licitin l’ajut no sigui superior a 7.967,73 € anuals per membre de la unitat familiar, corresponent a l’any 2013.

• Que la suma del valor cadastral de tots els béns immobles de qualsevol categoria dels qual en siguin titulars els membres de la unitat familiar, no ha de superar els 66.245,00 €.

• Que els membres de la unitat familiar del sol·licitant estiguin empadronats al municipi de Cambrils.

• No percebre finançament d’altres departaments municipals, organismes o altres administracions públiques pel mateix concepte.

Organisme convocant: Ajuntament de Cambrils

Import màxim dels ajuts: 150,00 € i en cap cas superarà l’import que l’alumne ha de pagar per realitzar l’activitat.

Termini de presentació: del 19 de maig al 20 de juny de 2014

Lloc de presentació: Oficines de l’OAC (Ajuntament de Cambrils)

Documentació a adjuntar:

• Model de sol·licitud normalitzat amb totes les dades del/la sol·licitant. CLIQUEU AQUÍ

Documentació personal:

• DNI, NIE o passaport de tots els membres del nucli familiar (pare i/o mare, o tutor/s legal/s i germans)

Documentació econòmica:

• Declaració de la renda del membres del nucli familiar a partir de 16 anys, exercici 2013.

En cas que no s’hagi efectuat la declaració de renda del 2013, la documentació següent:

• Vida laboral actualitzada del membres de la unitat familiar a partir de 16 anys d’edat.

• Fotocòpia de les nòmines de gener a desembre de 2013 (incloses les pagues extraordinàries) del membres de la

unitat familiar a partir de 16 anys d’edat.

• Fotocòpia dels certificats d’atur, subsidi o renda activa d’inserció, o indicant que no s’ha estat preceptor cap dels

membres del nucli familiar a partir de 16 anys, o bé on hi consti l’import total percebut en concepte de prestació/

subsidi d’atur de gener a desembre de 2013.

• En cas de treballadors autònoms:

• Liquidacions trimestrals del 2013 o bé el Butlletí de cotització a la Seguretat Social.

• Declaració de responsabilitat dels ingressos que té (en tots el casos)

• En de percebre pensió de jubilació, invalidesa o viduïtat, pensió no contributiva per jubilació o invalidesa, certificat expedit per l’INSS o ICASS.

• En cas de separació i/o divorci, fotocòpia de la sentència i/o conveni regulador on conti el pacte econòmic.

En cas que no es passi la pensió establerta en la sentència i/o conveni regulador, caldrà aportar còpia de la denúncia que ho acredita.

Documentació específica

• Fotocòpia del certificat de grau de disminució / targeta acreditativa de la discapacitat.

• Fotocòpia del carnet de família monoparental (vigent en el moment de presentar la sol·licitud)

• Fotocòpia dels carnets individuals de família nombrosa (vigents en el moment de presentar la sol·licitud)

• En cas d’infants en acolliment fotocòpia de la resolució judicial o de la Direcció general d’atenció a la infància.

TEXT COMPLERT DE LA CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES