Article Nou à la revista: Anem a la Via Verda d’Horta de Sant Joan!

Novembre 2016. Per Joan Carles Anglès i Joel Hurtado. Fotografies de Montse Esquerda

​El passat dimecres dia 19 d'octubre, el centre va preparar una excursió per als de primer d’ESO. L’excursió va ser organitzada per la coordinadora d’activitats extraescolar Alicia Altaba i l’equip docent de primer, que van pensar que seria una bona proposta per als alumnes afavorir el coneixement entre ells, perquè han començat l’ESO a l’institut aquest any i procedeixen de diferents centres d’Educació primària de Cambrils. La sortida també tenia relació amb el projecte de l’Escola Verda, ja que pretenia fomentar l’ús de la bicicletaLlegiu l’article sencer a la revistae05bd8_f660b71491954b398d82c9d41350f147-mv2.

Article Nou à la revista: Visita a la Biblioteca Municipal de Cambrils

20 gener 2016. Per Paula Gutíerrez. Fotografia d’Eva Ferré.

El dia 20 de gener els alumnes de quart d’ESO, dels itineraris artístic i humanístic, van agafar el trenet a dos quarts de nou i van anar a visitar la Biblioteca Municipal de Cambrils, acompanyats de les professores Isabel Castro i Francesca CristinaLlegiu l’article sencer a la revista.

Article Nou à la revista: Visita a la Central nuclear de Vandellòs

14/01/2016. Per Héctor Ferrer. Fotografia d’Adela López

Le 14 de gener els alumnes de batxillerat de l’itinerari tecnològic van visitar la central nuclear de Vandellòs, acompanyats de les professores de Tecnologia Adela López i Cèlia Llurba, organitzadores de l’esdeveniment. Van sortir amb l’autobús de l’institut a les nou del matí i van tornar a les tres de la tardaLlegiu l’article sencer a la revista.

AJUTS PER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2014/2015

Us adjuntem informació sobre els ajuts per a activitats extraescolars el curs 2014-15.

La finalitat d’aquesta subvenció és l’afavoriment de la participació en activitats extraescolar de l’alumnat que es trobi en una situació socio-econòmica desafavorida i que estigui escolaritzat als centres educatius de Cambrils sostinguts amb fons públics.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones que acreditin el compliment dels següents requisits:

• Cursar estudis de segon cicle d’educació infantil o ensenyaments obligatoris en un centre educatiu de Cambrils sostingut amb fons públics durant el curs 2014/2015.

• Estar matriculats en activitats extraescolars organitzades per les AMPA del centres educatius.

• Que els pares i/o tutors legals del alumnes estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb les administracions, la Hisenda Pública i les obligacions davant la Seguretat Social.

• Que la renda de les famílies que sol·licitin l’ajut no sigui superior a 7.967,73 € anuals per membre de la unitat familiar, corresponent a l’any 2013.

• Que la suma del valor cadastral de tots els béns immobles de qualsevol categoria dels qual en siguin titulars els membres de la unitat familiar, no ha de superar els 66.245,00 €.

• Que els membres de la unitat familiar del sol·licitant estiguin empadronats al municipi de Cambrils.

• No percebre finançament d’altres departaments municipals, organismes o altres administracions públiques pel mateix concepte.

Organisme convocant: Ajuntament de Cambrils

Import màxim dels ajuts: 150,00 € i en cap cas superarà l’import que l’alumne ha de pagar per realitzar l’activitat.

Termini de presentació: le 19 de maig al 20 de juny de 2014

Lloc de presentació: Oficines de l’OAC (Ajuntament de Cambrils)

Documentació a adjuntar:

• Model de sol·licitud normalitzat amb totes les dades del/la sol·licitant. CLIQUEU AQUÍ

Documentació personal:

• DNI, NIE o passaport de tots els membres del nucli familiar (pare i/o mare, o tutor/s legal/s i germans)

Documentació econòmica:

• Declaració de la renda del membres del nucli familiar a partir de 16 anys, exercici 2013.

En cas que no s’hagi efectuat la declaració de renda del 2013, la documentació següent:

• Vida laboral actualitzada del membres de la unitat familiar a partir de 16 anys d’edat.

• Fotocòpia de les nòmines de gener a desembre de 2013 (incloses les pagues extraordinàries) del membres de la

unitat familiar a partir de 16 anys d’edat.

• Fotocòpia dels certificats d’atur, subsidi o renda activa d’inserció, o indicant que no s’ha estat preceptor cap dels

membres del nucli familiar a partir de 16 anys, o bé on hi consti l’import total percebut en concepte de prestació/

subsidi d’atur de gener a desembre de 2013.

• En cas de treballadors autònoms:

• Liquidacions trimestrals del 2013 o bé el Butlletí de cotització a la Seguretat Social.

• Declaració de responsabilitat dels ingressos que té (en tots el casos)

• En de percebre pensió de jubilació, invalidesa o viduïtat, pensió no contributiva per jubilació o invalidesa, certificat expedit per l’INSS o ICASS.

• En cas de separació i/o divorci, fotocòpia de la sentència i/o conveni regulador on conti el pacte econòmic.

En cas que no es passi la pensió establerta en la sentència i/o conveni regulador, caldrà aportar còpia de la denúncia que ho acredita.

Documentació específica

• Fotocòpia del certificat de grau de disminució / targeta acreditativa de la discapacitat.

• Fotocòpia del carnet de família monoparental (vigent en el moment de presentar la sol·licitud)

• Fotocòpia dels carnets individuals de família nombrosa (vigents en el moment de presentar la sol·licitud)

• En cas d’infants en acolliment fotocòpia de la resolució judicial o de la Direcció general d’atenció a la infància.

TEXT COMPLERT DE LA CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES

 

Projets et activités

Nos projets et activités:

La réutilisation et la distribution de manuels: Des de fa 3 cours AMPA signifie réutilisation manuels, en accord avec l'esprit de notre école, parce que nous sommes une préoccupation pour nous environnement durable ii IES. Il contribue également à l'économie en abaissant les prix de la même famille.

Service de médiation: La médiation est un outil qui aide à la gestion des conflits dans le cadre de notre coopération et de négociation.

Ceci est une ligne de travail qui vient de la direction de notre école et ce que notre association a donné son plein appui.

 

Bibliothèque: AMPA chou·travailler avec le centre sur la création du fonds et de sa bibliothèque dynamique est un outil de plus en plus utile pour les étudiants et les enseignants et même les parents. Valeurs et son engagement à soutenir le AMPA Centre de lecture de plan sauf que le travail méthodologique et pédagogique de notre dela fraude institutLa Mar. L'association a un intérêt dans la promotion de l'utilisation de l'espace bibliothèque, nous croyons que le moteur est du plan de lecture du centre-ville.

 

La bibliothèque est également un endroit avec de nouvelles technologies pour les étudiants et leurs familles sans ordinateurs à la maison. Nous avons actuellement six ordinateurs. Afin de faire bon usage de la bibliothèque AMPA a embauché un bibliothécaire et au sein de la gamme de son horaire a deux heures d'ouverture en dehors des heures scolaires: Les mardis et jeudis de 17h30 à 18'30.

L'organisation des soirées et autres activités culturelles: En coordination avec le centre organise et / ou co·travail en:

– Populaire Bike

– Festival de Castanyada

– Fête de Noël avec du chou·Travailler avec le Marathon TV3

– Fête de la Saint George, la fourniture de prix littéraires

– Fin de l'an

Les parents de l'école: AMPA organise des conférences, tables rondes et des ateliers pour les parents intéressés par les questions éducatives liées à l'adolescence. Organiser un sorties culturelles et divertissantes. Ce sont des circuits littéraires que AMPA organisé conjointement avec le département de langues.

 

 

 

 

Activités parascolaires Anglais : AMPA offre la possibilité de faire des cours supplémentaires en anglais. Son calendrier est Octobre à mai, Deux heures par semaine. Pour les cours d'anglais sont offerts deux niveaux différents, sont contractés avec l'académie et les enseignants Reus classe sont d'origine anglaise. Toutes les activités sont effectués dans le centre.

Casiers de gestion: Dans les couloirs du centre ont été installés·certains casiers installés pour une utilisation par les élèves. De la location AMPA de charge. Nous avons fait un contrat de location qui implique le dépôt d'une caution et la livraison de serrures. Les bénéficiaires sont tous / et des étudiants tout au long de l'année scolaire.

Vendre xandalls: Le centre a une activité propre de survêtement à l'éducation physique. Il est un modèle d'été et d'hiver. Votre achat et gère l'AMPA.