A la revista nou makale: Anem a la Via Verda d’Horta de Sant Joan!

Kasım 2016. Per Joan Carles Anglès i Joel Hurtado. Fotografies de Montse Esquerda

​El passat dimecres dia 19 d'octubre, el centre va preparar una excursió per als de primer d’ESO. L’excursió va ser organitzada per la coordinadora d’activitats extraescolar Alicia Altaba i l’equip docent de primer, que van pensar que seria una bona proposta per als alumnes afavorir el coneixement entre ells, perquè han començat l’ESO a l’institut aquest any i procedeixen de diferents centres d’Educació primària de Cambrils. La sortida també tenia relació amb el projecte de l’Escola Verda, ja que pretenia fomentar l’ús de la bicicletadergisinde tam makaleyi okuyune05bd8_f660b71491954b398d82c9d41350f147-mv2.

A la revista nou makale: Visita a la Biblioteca Municipal de Cambrils

20 gener 2016. Per Paula Gutíerrez. Fotografia d’Eva Ferré.

Gün 20 de gener els alumnes de quart d’ESO, dels itineraris artístic i humanístic, van agafar el trenet a dos quarts de nou i van anar a visitar la Biblioteca Municipal de Cambrils, acompanyats de les professores Isabel Castro i Francesca Cristinadergisinde tam makaleyi okuyun.

A la revista nou makale: Visita a la Central nuclear de Vandellòs

14/01/2016. Per Héctor Ferrer. Fotografia d’Adela López

El 14 de gener els alumnes de batxillerat de l’itinerari tecnològic van visitar la central nuclear de Vandellòs, acompanyats de les professores de Tecnologia Adela López i Cèlia Llurba, organitzadores de l’esdeveniment. Van sortir amb l’autobús de l’institut a les nou del matí i van tornar a les tres de la tardadergisinde tam makaleyi okuyun.

AJUTS PER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2014/2015

Us adjuntem informació sobre els ajuts per a activitats extraescolars el curs 2014-15.

La finalitat d’aquesta subvenció és l’afavoriment de la participació en activitats extraescolar de l’alumnat que es trobi en una situació socio-econòmica desafavorida i que estigui escolaritzat als centres educatius de Cambrils sostinguts amb fons públics.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones que acreditin el compliment dels següents requisits:

• Cursar estudis de segon cicle d’educació infantil o ensenyaments obligatoris en un centre educatiu de Cambrils sostingut amb fons públics durant el curs 2014/2015.

• Estar matriculats en activitats extraescolars organitzades per les AMPA del centres educatius.

• Que els pares i/o tutors legals del alumnes estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb les administracions, la Hisenda Pública i les obligacions davant la Seguretat Social.

• Que la renda de les famílies que sol·licitin l’ajut no sigui superior a 7.967,73 € anuals per membre de la unitat familiar, corresponent a l’any 2013.

• Que la suma del valor cadastral de tots els béns immobles de qualsevol categoria dels qual en siguin titulars els membres de la unitat familiar, no ha de superar els 66.245,00 €.

• Que els membres de la unitat familiar del sol·licitant estiguin empadronats al municipi de Cambrils.

• No percebre finançament d’altres departaments municipals, organismes o altres administracions públiques pel mateix concepte.

Organisme convocant: Ajuntament de Cambrils

Import màxim dels ajuts: 150,00 € i en cap cas superarà l’import que l’alumne ha de pagar per realitzar l’activitat.

Termini de presentació: del 19 de maig al 20 de juny de 2014

Lloc de presentació: Oficines de l’OAC (Ajuntament de Cambrils)

Documentació a adjuntar:

• Model de sol·licitud normalitzat amb totes les dades del/la sol·licitant. CLIQUEU AQUÍ

Documentació personal:

• DNI, NIE o passaport de tots els membres del nucli familiar (pare i/o mare, o tutor/s legal/s i germans)

Documentació econòmica:

• Declaració de la renda del membres del nucli familiar a partir de 16 anys, exercici 2013.

En cas que no s’hagi efectuat la declaració de renda del 2013, la documentació següent:

• Vida laboral actualitzada del membres de la unitat familiar a partir de 16 anys d’edat.

• Fotocòpia de les nòmines de gener a desembre de 2013 (incloses les pagues extraordinàries) del membres de la

unitat familiar a partir de 16 anys d’edat.

• Fotocòpia dels certificats d’atur, subsidi o renda activa d’inserció, o indicant que no s’ha estat preceptor cap dels

membres del nucli familiar a partir de 16 anys, o bé on hi consti l’import total percebut en concepte de prestació/

subsidi d’atur de gener a desembre de 2013.

• En cas de treballadors autònoms:

• Liquidacions trimestrals del 2013 o bé el Butlletí de cotització a la Seguretat Social.

• Declaració de responsabilitat dels ingressos que té (en tots el casos)

• En de percebre pensió de jubilació, invalidesa o viduïtat, pensió no contributiva per jubilació o invalidesa, certificat expedit per l’INSS o ICASS.

• En cas de separació i/o divorci, fotocòpia de la sentència i/o conveni regulador on conti el pacte econòmic.

En cas que no es passi la pensió establerta en la sentència i/o conveni regulador, caldrà aportar còpia de la denúncia que ho acredita.

Documentació específica

• Fotocòpia del certificat de grau de disminució / targeta acreditativa de la discapacitat.

• Fotocòpia del carnet de família monoparental (vigent en el moment de presentar la sol·licitud)

• Fotocòpia dels carnets individuals de família nombrosa (vigents en el moment de presentar la sol·licitud)

• En cas d’infants en acolliment fotocòpia de la resolució judicial o de la Direcció general d’atenció a la infància.

TEXT COMPLERT DE LA CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES

 

Projectes i activitats

Els nostres projectes i activitats:

Reutilització i distribució dels llibres de text: Des de fa 3 cursos l’AMPA està a favor de la reutilització de llibres de text, en concordança amb el tarannà del nostre centre, ja que som un IES sostenible i i ens preocupa el medi ambient. També afavoreix a la economia familiar abaratint el preus dels mateixos.

Arabuluculuk Servisi: Mediació és una eina que ajuda en la gestió dels conflictes dins del marc de la nostra cooperació i la negociació.

Aquesta és una línea de treball que neix de la direcció del nostre centre i amb la que la nostra associació ha donat tot el seu suport.

 

Kütüphane: L’AMPA col·kütüphane oluşturmak ve öğrenciler ve öğretmenler için giderek daha kullanışlı bir araç olma canlandırılması fonuna merkezi ve hatta veliler için çalışıyor. PTA değerleri ve destek taahhüdü Plan Okuma Merkezi Bizim institutLa Mar dela Sahtecilik gibi metodolojik ve pedagojik çalışma dışında. Dernek kütüphane alanı kullanımını teşvik bir ilgi var, Planda Okuma Merkezi motoru olduğuna inanıyorum.

 

Kütüphane evde bilgisayar olmayan öğrenciler ve aileleri için yeni teknolojiler ile bir yerdir. Şu anda altı bilgisayar var. Kütüphane en iyi şekilde yapmak için bir kütüphaneci AMPA tuttu ve zamanlama aralığı içinde okul saatleri dışında iki saat açılıyor: 17:30 18'30h kadar Salı ve Perşembe.

Diğer festival ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi: Düzenlenen merkezi ve / veya eş ile koordinasyon halinde·çalışan:

Bicicletada popular

Festa de la castanyada

Festa de Nadal amb col·TV3 Maratonu ile operasyon

Festa de Sant Jordi, edebiyat ödülü verilmesi ile

Festa Final de Curs

Okul akran: PTA görüşmeler düzenlemektedir, eğitim sorunları ile ilgilenen ebeveynler için yuvarlak masa toplantıları ve atölye çalışmaları ergenlik ile ilgili. Doğa eğlence ve kültür gezileri düzenler. Bu diller bölümü ile ortaklaşa düzenlenen AMPA edebiyat turları.

 

 

 

 

İngilizce Ders dışı etkinlikler : PTA İngilizce ekstra sınıfların imkanı sunuyor. Onun programı Ekim'den Mayıs'a kadar olan, Haftada iki saat. İngilizce dersleri için iki farklı seviyede sunulmaktadır, Reus Akademisi Salonu ile sözleşmeli ve öğretmenler İngilizce kökenli vardır. Tüm etkinlikler merkezinde yer almaktadır.

Yönetim dolaplar: Merkezin koridorları oluşturulmuştur·Bazı öğrenciler dolap kullanmasını sağlamak. AMPA yönetme Kiralama ücreti. Bir bağ mevduat içeren bir kira ve anahtar kilit bir teslimat yapılan. Alıcıların okul yılı boyunca tüm / öğrenciler vardır.

Xandalls Satış: Merkezi beden eğitimi için bir eşofman kendi aktivitesine sahiptir. Bir model yaz ve kış var. Rezervasyonunuz ve satın AMPA yönetir.