EL PROJECTE AICLE

Per què els estudiants de La mar de la Frau estudien diferents matèries també en anglès?
D’ això se’n diu AICLE.
Al dossier que teniu enllaçat a continuació teniu informació sobre el projecte (en anglès).
Why are students at LMF studying different subjects in English too?
That’s CLIL

	

Ins La Mar de la Frau inicia el próximo curso Proyecto Marco para el Plurilingüismo

Bienvenidas familias,

Os queremos comunicar que el Consejo Escolar de nuestro INS ha aprobado la propuesta de incorporarnos al Proyecto Marco para el Plurilingüismo.

Aquest projecte pretén principalment millorar les competències comunicatives pel que fa a llengües estrangeres i com estratègia per aconseguir-ho es dóna la possibilitat d’impatir part de les matèries en l’idioma d’ínterés (anglés en el nostre cas) amb les estratègies AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres). El centre disposa del professorat capacitat per dur a terme aquesta engrescadora iniciativa i el proper curs s’iniciarà.

Quina matèria tindran en anglès?

La distribució per cursos és la següent:

 

Curso

Matèria que treballarà amb AICLE

1r ESO

Ciències Socials

2n ESO

Ciències Socials

3r ESO

Tecnologia i

Matèria Optativa de Ciències Naturals

4t ESO

Matemáticas

 

Ho fan tots els alumnes d’ESO del centre?

Lo.

Es fa tota la matèria en angles?

No. En anglès es treballarà almenys una mitjana de 5% de les hores total del currículum del curs (1’5 hores a la setmana). Cada matèria, durant el trimestre, organitzarà aquestes hores de la manera que consideri més adient.

Quin material addicional cal tenir?

El llibre de la matèria continua essent el que s’utilitza amb la llengua vehicular de català i que el departament didàctic ja tenia establert. Les matèries que ho creguin necessari incorporen al llistat de llibres de la matrícula un dossier especialment dissenyat per treballar en AICLE.

Per més informació: