Pozalekcyjnych o kursie POMOCY 2014/2015

W załączeniu informacja o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w czasie 2014-15.

Celem tej dotacji jest zachęcanie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych z uczniami, którzy się w niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej i jest zapisany w szkołach wspieranych ze środków publicznych Cambrils.

Aby kwalifikować się do tej pomocy ludzi, którzy mogą udowodnić zgodność z poniższymi wymogami:

• Cursar estudis de segon cicle d’educació infantil o ensenyaments obligatoris en un centre educatiu de Cambrils sostingut amb fons públics durant el curs 2014/2015.

• Estar matriculats en activitats extraescolars organitzades per les AMPA del centres educatius.

• Que els pares i/o tutors legals del alumnes estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb les administracions, la Hisenda Pública i les obligacions davant la Seguretat Social.

• Que la renda de les famílies que sol·licitin l’ajut no sigui superior a 7.967,73 € anuals per membre de la unitat familiar, corresponent a l’any 2013.

• Que la suma del valor cadastral de tots els béns immobles de qualsevol categoria dels qual en siguin titulars els membres de la unitat familiar, no ha de superar els 66.245,00 .

• Que els membres de la unitat familiar del sol·licitant estiguin empadronats al municipi de Cambrils.

• No percebre finançament d’altres departaments municipals, organismes o altres administracions públiques pel mateix concepte.

Organisme convocant: Ajuntament de Cambrils

Import màxim dels ajuts: 150,00 € i en cap cas superarà l’import que l’alumne ha de pagar per realitzar l’activitat.

Termini de presentació: del 19 de maig al 20 de juny de 2014

Lloc de presentació: Oficines de l’OAC (Ajuntament de Cambrils)

Documentació a adjuntar:

• Model de sol·licitud normalitzat amb totes les dades del/la sol·licitant. CLIQUEU AQUÍ

Documentació personal:

• DNI, NIE o passaport de tots els membres del nucli familiar (pare i/o mare, o tutor/s legal/s i germans)

Documentació econòmica:

• Declaració de la renda del membres del nucli familiar a partir de 16 anys, exercici 2013.

En cas que no s’hagi efectuat la declaració de renda del 2013, la documentació següent:

• Vida laboral actualitzada del membres de la unitat familiar a partir de 16 anys d’edat.

• Fotocòpia de les nòmines de gener a desembre de 2013 (incloses les pagues extraordinàries) del membres de la

unitat familiar a partir de 16 anys d’edat.

• Fotocòpia dels certificats d’atur, subsidi o renda activa d’inserció, o indicant que no s’ha estat preceptor cap dels

membres del nucli familiar a partir de 16 anys, o bé on hi consti l’import total percebut en concepte de prestació/

subsidi d’atur de gener a desembre de 2013.

• En cas de treballadors autònoms:

• Liquidacions trimestrals del 2013 o bé el Butlletí de cotització a la Seguretat Social.

• Declaració de responsabilitat dels ingressos que té (en tots el casos)

• En de percebre pensió de jubilació, invalidesa o viduïtat, pensió no contributiva per jubilació o invalidesa, certificat expedit per l’INSS o ICASS.

• En cas de separació i/o divorci, fotocòpia de la sentència i/o conveni regulador on conti el pacte econòmic.

Jeśli tak się nie dzieje emeryturę ustalono w zdaniu i / lub umowa regulacyjna, musi dostarczyć kopię skargi, że akredytuje.

specyficzna dokumentacja

• kserokopia zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności / karta poświadczające niepełnosprawność.

• Kserokopia rodziny macierzystej kierowcy (obowiązujące w chwili złożenia wniosku·aplikacja)

• Kserokopia poszczególnych kart dużej rodziny (obowiązującej w chwili składania wniosku·aplikacja)

• Jeśli dzieci otrzymała odpis postanowienia sądu lub Dyrekcji Generalnej opieki nad dziećmi.

Pełny tekst CALL

PODSTAWY REGULATORY

 

BEQUES DESPLAÇAMENT CURS 2013/2014

El Consell Comarcal del Baix Camp concedirà ajuts individuals de desplaçament per a alumnes de centres escolars d’Ensenyament infantil i primària i d’ESO per al curs 2013/2014, sempre que sigui possible d’acord amb les isponibilitats pressupostàries que resultin de l’aplicació del conveni signat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els ajuts que es concedeixin seran incompatibles amb qualsevol altre ajut provinent d’una altra administració no municipal o organisme públic o privat, que s’obtingui pel mateix concepte.

Per a llegir la informació completa cliqueu aquí.

Per a descarregar la sol·licitud per emplenar cliqueu aquí.