AJUTS PER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2014/2015

Us adjuntem informació sobre els ajuts per a activitats extraescolars el curs 2014-15.

La finalitat d’aquesta subvenció és l’afavoriment de la participació en activitats extraescolar de l’alumnat que es trobi en una situació socio-econòmica desafavorida i que estigui escolaritzat als centres educatius de Cambrils sostinguts amb fons públics.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones que acreditin el compliment dels següents requisits:

• Cursar estudis de segon cicle d’educació infantil o ensenyaments obligatoris en un centre educatiu de Cambrils sostingut amb fons públics durant el curs 2014/2015.

• Estar matriculats en activitats extraescolars organitzades per les AMPA del centres educatius.

• Que els pares i/o tutors legals del alumnes estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb les administracions, la Hisenda Pública i les obligacions davant la Seguretat Social.

• Que la renda de les famílies que sol·licitin l’ajut no sigui superior a 7.967,73 € anuals per membre de la unitat familiar, corresponent a l’any 2013.

• Que la suma del valor cadastral de tots els béns immobles de qualsevol categoria dels qual en siguin titulars els membres de la unitat familiar, no ha de superar els 66.245,00 €.

• Que els membres de la unitat familiar del sol·licitant estiguin empadronats al municipi de Cambrils.

• No percebre finançament d’altres departaments municipals, organismes o altres administracions públiques pel mateix concepte.

Organisme convocant: Ajuntament de Cambrils

Import màxim dels ajuts: 150,00 € i en cap cas superarà l’import que l’alumne ha de pagar per realitzar l’activitat.

Termini de presentació: del 19 de maig al 20 de juny de 2014

Lloc de presentació: Oficines de l’OAC (Ajuntament de Cambrils)

Documentació a adjuntar:

• Model de sol·licitud normalitzat amb totes les dades del/la sol·licitant. CLIQUEU AQUÍ

Documentació personal:

• DNI, NIE o passaport de tots els membres del nucli familiar (pare i/o mare, o tutor/s legal/s i germans)

Documentació econòmica:

• Declaració de la renda del membres del nucli familiar a partir de 16 anys, exercici 2013.

En cas que no s’hagi efectuat la declaració de renda del 2013, la documentació següent:

• Vida laboral actualitzada del membres de la unitat familiar a partir de 16 anys d’edat.

• Fotocòpia de les nòmines de gener a desembre de 2013 (incloses les pagues extraordinàries) del membres de la

unitat familiar a partir de 16 anys d’edat.

• Fotocòpia dels certificats d’atur, subsidi o renda activa d’inserció, o indicant que no s’ha estat preceptor cap dels

membres del nucli familiar a partir de 16 anys, o bé on hi consti l’import total percebut en concepte de prestació/

subsidi d’atur de gener a desembre de 2013.

• En cas de treballadors autònoms:

• Liquidacions trimestrals del 2013 o bé el Butlletí de cotització a la Seguretat Social.

• Declaració de responsabilitat dels ingressos que té (en tots el casos)

• En de percebre pensió de jubilació, invalidesa o viduïtat, pensió no contributiva per jubilació o invalidesa, certificat expedit per l’INSS o ICASS.

• En cas de separació i/o divorci, fotocòpia de la sentència i/o conveni regulador on conti el pacte econòmic.

En cas que no es passi la pensió establerta en la sentència i/o conveni regulador, caldrà aportar còpia de la denúncia que ho acredita.

Documentació específica

• Fotocòpia del certificat de grau de disminució / targeta acreditativa de la discapacitat.

• Fotocòpia del carnet de família monoparental (vigent en el moment de presentar la sol·licitud)

• Fotocòpia dels carnets individuals de família nombrosa (vigents en el moment de presentar la sol·licitud)

• En cas d’infants en acolliment fotocòpia de la resolució judicial o de la Direcció general d’atenció a la infància.

TEXT COMPLERT DE LA CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES

 

SEYAHAT DERS YARDIMLARI 2013/2014

El Consell Comarcal del Baix Camp concedirà ajuts individuals de desplaçament per a alumnes de centres escolars d’Ensenyament infantil i primària i d’ESO per al curs 2013/2014, sempre que sigui possible d’acord amb les isponibilitats pressupostàries que resultin de l’aplicació del conveni signat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els ajuts que es concedeixin seran incompatibles amb qualsevol altre ajut provinent d’una altra administració no municipal o organisme públic o privat, que s’obtingui pel mateix concepte.

Per a llegir la informació completa cliqueu aquí.

Per a descarregar la sol·licitud per emplenar cliqueu aquí.