Queda obert el període de licitació del servei Neteja.

Podeu descarregar els documents:

Carta de presentació

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

ATENCIÓ:

El termini per presentar la documentació finalitza el dia

29 d’octubre de 2012, a les 14
hores.