Durant aquesta sortida els alumnes de 1r de Batxillerat de la modalitaT científico-tecnològica es van desplaçar a Reus on van asSistir a “Monòlegs sobre Ciència”.

VISITEU LA NOSTRA REVISTA