Benvolgudes famílies,
Com ja sabeu per la difusió dels mitjans de comunicació s’ha aprovat un PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA en la finalització d’aquest curs. Us adjuntem aquest pla i les INSTRUCCIONS per tal de desenvolupar-lo.Tot i que us adjuntem els documents ens hem permès fer-vos un breu resum per destacar els aspectes que tenen a veure amb la nostra reobertura.
El Departament es planteja, durant aquest període, un triple objectiu: 1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que suposa una titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat, 2n de cicles formatius professionals i artístics, adults i idiomes). 2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.  

El nostre centre es troba en territori que entra a la fase 2 el proper dilluns 25 de maig i per això preparem l’obertura a partir de l’1 de juny, sempre a partir d’una gradualitat en l’inici d’activitats.El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. Podrem portar  a terme les activitats següents: a. Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari en grups de 15 alumnes com a màxim, en els casos següents: alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t d’ESO, proves lliures d’ESO, 2n de Batxillerat) o han de superar proves d’accés (PAAU, CF, ERE) per tal de donar suport a l’assoliment d’aquest objectiu. amb un retorn gradual de l’alumnat, amb horaris esglaonats.b. En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i règim especial), tot i que en el nostre cas el departament d’orientació ja ha fet l’orientació personalitzada per a cada alumne/a de forma online i/o telefònica.  En el cas de l’alumnat de 2n de Batxillerat, activitats relacionades amb la preparació per a les PAAU. En el cas de l’alumnat que s’hagi de presentar a una segona prova d’avaluació final, les activitats que els ajudin a superar-la. c. Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que comporta l’obertura d’algun espai del centre de manera planificada i la programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula. Si el Pla del centre ho preveu justificadament, l’atenció personalitzada es podrà compaginar amb una atenció grupal, amb un màxim de 15 alumnes. 
 Requisits Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:

  •  Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
  •  Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 
  •  Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 
  • Calendari vacunal al dia. 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19

  •  Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. 
  •  Malalties cardíaques greus.
  •  Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
  • Diabetis mal controlada. 
  •  Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius, caldrà contactar amb ells o les seves famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera presencial. Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.   
Us demanem com sempre que estigueu atents a les properes informacions ja que caldrà que ens informeu de quins alumnes es reincorporatan de manera presencial per tal de poder elaborar  un  Pla d’obertura amb l’acompanyament de la inspecció educativa previ a l’inici de les activitats presencials amb l’alumnat de la manera que s’indica a les pàg 11 i 12 de les instruccions adjuntades. 
  El pla d’obertura del centre estarà a disposició de la Inspecció d’Educació. El director n’informarà al Consell Escolar i el publicarà a l’espai web del centre, suposem que a finals de la setmana vinent quan haguem pogut disposar de totes les dades necessàries per elaborar-lo.

En breu us farem arribar la forma de comunicació per tal de saber  quants alumnes es reincorporaran de manera presencial. L’atenció educativa i avaluació no requerirà la presencialitat de l’alumnat al centre, com fins ara.
Gràcies per estar atents i col·laborar, tal i com els moments ho requereixen.Continueu cuidant-vos, us anirem informant durant els propers dies.

Més info aquí i aquí