Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació

secundària obligatòria, per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa

esmentada. En els següents documents trobareu tota la informació necessària per a

l’organització d’aquestes proves:

Informació

Sol.licitud